نمودار رول گالوانیزه 1.8 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 تاراز شهر کرد
نمودار رول گالوانیزه 1.8 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 تاراز شهر کرد
نمودار رول گالوانیزه 1.25 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 تاراز شهر کرد
نمودار رول گالوانیزه 1 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 تاراز شهر کرد
نمودار رول گالوانیزه 0.40 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 تاراز شهر کرد