نمودار رول سیاه 15 عرض غیر استاندارد(عرض در شرح) میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول سیاه 12 عرض غیر استاندارد(عرض در شرح) میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول سیاه 8 عرض غیر استاندارد(عرض در شرح) میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول سیاه 6 عرض غیر استاندارد(عرض در شرح) میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول سیاه 5 عرض غیر استاندارد(عرض در شرح) میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول سیاه 4 عرض غیر استاندارد(عرض در شرح) میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول سیاه 3 عرض غیر استاندارد(عرض در شرح) میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول سیاه 2.5 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول سیاه 2.5 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول سیاه 2 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول سیاه 2 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان