نمودار رول سفید(9016) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول نارنجی (2004) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول قرمز(3000) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان