نمودار رول قرمز(3000) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول قرمز(3000) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول قرمز(3000) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول قرمز(3000) 0.40 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول قرمز(3000) 0.40 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول آبی (5015) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول سفید(9016) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول نارنجی (2004) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول قرمز(3000) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان