نمودار رول گالوانیزه 0.58 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.30 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 ورق خودرو شهر کرد
نمودار رول گالوانیزه 0.60 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان