نمودار رول گالوانیزه 1.20 عرض 1500 میلیمتر درجه 1 تاراز شهر کرد
نمودار رول گالوانیزه 0.55 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 تاراز شهر کرد
نمودار رول گالوانیزه 0.55 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 تاراز شهر کرد
نمودار رول گالوانیزه 0.52 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 تاراز شهر کرد