نمودار رول گالوانیزه 0.30 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 امیرکبیر کاشان
نمودار رول گالوانیزه 0.30 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 امیرکبیر کاشان
نمودار رول گالوانیزه 0.35 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 امیرکبیر کاشان
نمودار رول گالوانیزه 0.35 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 امیرکبیر کاشان
نمودار رول گالوانیزه 0.80 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 امیرکبیر کاشان
نمودار رول گالوانیزه 0.80 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 امیرکبیر کاشان
نمودار رول گالوانیزه 0.60 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 امیرکبیر کاشان
نمودار رول گالوانیزه 0.60 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 امیرکبیر کاشان
نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 امیرکبیر کاشان
نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 امیرکبیر کاشان
نمودار رول گالوانیزه 0.40 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 امیرکبیر کاشان
نمودار رول گالوانیزه 0.40 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 امیرکبیر کاشان