نمودار رول گالوانیزه 0.90 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 ورق خودرو شهر کرد
نمودار رول گالوانیزه 0.60 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 تاراز شهر کرد
نمودار رول گالوانیزه 0.60 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 تاراز شهر کرد
نمودار رول گالوانیزه 0.60 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 امیرکبیر کاشان
نمودار رول گالوانیزه 0.60 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین