نمودار رول قهوه ای معمولی (8004) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول سبز(6024) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول سفید(9016) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول آبی (5015) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول قرمز(3000) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان