نمودار رول گالوانیزه 0.45 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.60 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.90 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 1 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.48 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.30 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.40 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.30 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.90 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.80 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.40 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.70 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.58 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.55 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان