نمودار رول گالوانیزه 4 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول گالوانیزه 4 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 چین