نمودار رول گالوانیزه 1.5 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول گالوانیزه 1 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول گالوانیزه 0.80 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول گالوانیزه 0.40 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 امیرکبیر کاشان
نمودار رول گالوانیزه 0.40 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین