نمودار رول سیاه 4 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 فولاد گیلان
نمودار رول سیاه 3 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 فولاد گیلان
نمودار رول سیاه 2 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 فولاد گیلان