نمودار رول گالوانیزه 1.25 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 1 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.90 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.80 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.70 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.60 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.60 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.45 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.45 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.38 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.35 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.30 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.58 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.58 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.48 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.38 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه