نمودار رول آبی (5015) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول آبی (5015) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول قرمز(3000) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول قرمز(3000) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین