نمودار رول گالوانیزه 0.55 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 امیرکبیر کاشان
نمودار رول گالوانیزه 1.25 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 امیرکبیر کاشان