نمودار رول گالوانیزه 0.80 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.58 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.48 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 سمنان