نمودار رول گالوانیزه 2 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 ورق خودرو شهر کرد
نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 ورق خودرو شهر کرد