نمودار رول قهوه ای سوخته (8017) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد بهمن
نمودار رول قهوه ای معمولی (8004) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد بهمن
نمودار رول نارنجی (2004) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد بهمن
نمودار رول سفید(9016) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد بهمن
نمودار رول آبی (5015) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد بهمن
نمودار رول قرمز(3000) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد بهمن