نمودار رول سفید(9016) 0.40 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول نارنجی (2004) 0.47 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول نارنجی (2004) 0.45 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان