نمودار رول سبز(6024) 0.47 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول قهوه ای سوخته (8017) 0.47 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول قهوه ای معمولی (8004) 0.47 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول پرتقالی (1028) 0.47 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول نارنجی (2004) 0.47 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول سفید(9016) 0.47 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول آبی (5015) 0.47 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول قرمز(3000) 0.47 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 چین