نمودار رول گالوانیزه 0.58 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.40 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.25 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان