نمودار رول گالوانیزه 1.25 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.80 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.70 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان