نمودار رول سفید(9016) 0.30 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول سفید(9016) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول نارنجی (2004) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول آبی (5015) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول قرمز(3000) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 چین