نمودار رول قهوه ای معمولی (8004) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول پرتقالی (1028) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول سفید(9016) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول قرمز(3000) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول آبی (5015) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان