نمودار رول قرمز(3000) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول کرم (1015) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد بهمن
نمودار رول کرم (1015) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول سفید(9016) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان