نمودار رول قرمز(3000) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول قرمز(3000) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول پرتقالی (1028) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول آبی (5015) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول قرمز(3000) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول قرمز(3000) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد بهمن
نمودار رول قرمز(3000) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول سفید(9016) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان