نمودار رول گالوانیزه 0.18 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول گالوانیزه 0.20 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 چین