نمودار رول گالوانیزه 0.58 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 2 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 ورق خودرو شهر کرد
نمودار رول گالوانیزه 0.40 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 ورق خودرو شهر کرد
نمودار رول گالوالوم 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین