نمودار رول سیاه 2 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان
نمودار رول سیاه 2 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 فولاد مبارکه اصفهان