نمودار رول سفید(9016) 0.28 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول سفید(9016) 0.30 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول سفید(9016) 0.30 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول سفید(9016) 0.30 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین