نمودار رول سفید(9016) 0.30 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 چین