نمودار رول گالوانیزه 0.80 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول گالوانیزه 0.60 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 تاراز شهر کرد
نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 تاراز شهر کرد
نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.30 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 2 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول گالوانیزه 1.5 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول گالوانیزه 0.40 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 امیرکبیر کاشان
نمودار رول گالوانیزه 0.48 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه