نمودار رول گالوانیزه 0.60 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان