نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول گالوانیزه 0.35 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول گالوانیزه 0.30 عرض غیر استاندارد(عرض در شرح) میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول گالوانیزه 0.30 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول گالوانیزه 0.25 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول گالوانیزه 0.20 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین