نمودار رول گالوانیزه 0.90 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 امیرکبیر کاشان
نمودار رول گالوانیزه 0.70 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 امیرکبیر کاشان
نمودار رول گالوانیزه 0.60 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 امیرکبیر کاشان
نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 امیرکبیر کاشان