نمودار رول گالوانیزه 0.60 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول گالوانیزه 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول گالوانیزه 0.60 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 ورق خودرو شهر کرد
نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 ورق خودرو شهر کرد
نمودار رول گالوانیزه 0.60 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.38 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.48 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 تاراز شهر کرد
نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 تاراز شهر کرد