نمودار رول سفید(9016) 0.28 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول قهوه ای معمولی (8004) 0.25 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول سفید(9016) 0.25 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول قهوه ای سوخته (8017) 0.25 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول سفید(9016) 0.30 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول نقره ای (9006) 0.25 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 چین
نمودار رول سفید(9016) 0.25 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 چین