نمودار رول گالوانیزه 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.48 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.38 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه
نمودار رول گالوانیزه 0.38 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 روی اندود ساوه