نمودار رول سفید(9016) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول آبی (5015) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول قرمز(3000) 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول سفید(9016) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول آبی (5015) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان
نمودار رول قرمز(3000) 0.48 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 سمنان