نمودار رول گالوانیزه 1.5 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول گالوانیزه 1.25 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول گالوانیزه 1 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول گالوانیزه 0.55 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1250 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین
نمودار رول گالوانیزه 0.50 عرض 1000 میلیمتر درجه 1 هفت الماس قزوین